नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको अाय-व्यय विवरण

अार्थिक वर्ष २०७३/०७४ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन